SCORM packages

Topic Name Summary Report
Topic 1 01_Konsep Ketuhanan: Rububiyyah

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian Rububiyyah.
 2. Menghuraikan konsep Rububiyyah.
 3. Mengetahui dalil akli dan naqli tentang kewujudan dan kekuasaan Allah SWT
 4. Menghormati agama dan kepercayaan lain.
 
Topic 1 02_Konsep Ketuhanan: Uluhiyyah

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian Uluhiyyah.
2. Menghuraikan konsep Uluhiyyah.
3. Membezakan antara Tauhid Rububiyyah dengan Uluhiyyah .
4. Mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya.

 
Topic 1 03_Konsep Ketuhanan: Asma wa Sifat
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian Asma Wa Sifat.
2. Menerangkan bahawa Allah SWT mempunyai 99 nama.
3. Hikmahnya dan mensyukuri nikmat Allah SWT.
 
Topic 1 04_Konsep Ketuhanan: Fitrah Agama

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Memahami maksud beragama fitrah manusia dan dalilnya.
 2. Menjelaskan peranan agama dalam pembangunan tamadun manusia.
 3. Membezakan antara orang yang beragama dengan tidak beragama
 4. Mensyukuri nikmat beragama.

 
Topic 1 05_Konsep Kerasulan

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian Nabi dan Rasul serta bilangan Rasul yang wajib diketahui.
 2. Membezakan antara Nabi dan Rasul.
 3. Menyenaraikan sifat-sifat Rasul.
 4. Berselawat ke atas Rasulullah.
 
Topic 1 06_Konsep Kerasulan: Ulul Azmi

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan maksud Ulul Azmi serta rasulnya.
2. Menjelaskan sebab-sebab diberi gelaran Ulul Azmi.
3. Menghuraikan peranan rasul kepada umat manusia.
4. Mengamalkan sunah rasul.
 
Topic 1 07_Konsep Kerasulan: Maksum dan Mukjizat

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian maksum.
2. Menerangkan sebab-sebab rasul bersifat maksum.
3. Sentiasa menjadikan Rasulullah SAW contoh teladan dalam kehidupan.
4. Menyatakan pengertian mukjizat.
5. Menerangkan sebab-sebab rasul diberi mukjizat.
6. Membezakan di antara perkara-perkara luar biasa.
7. Sentiasa menjadikan Rasulullah SAW contoh teladan dalam kehidupan.
 
Topic 1 08_Konsep Insan

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan takrif insan serta asal kejadiannya.
2. Menerangkan proses kejadian manusia.
3. Membandingkan keistimewaan insan dengan makhluk lain.
4. Mensyukuri nikmat Allah SWT.
 
Topic 1 09_Konsep Insan: Tanggung Jawab Insan

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menghuraikan tanggungjawab insan sebagai khalifah.
2. Menerangkan akibat pengabaian tanggungjawab insan.
3. Mensyukuri nikmat Allah SWT.
 
Topic 1 10_Konsep Alam

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian dan bahagian alam.
2. Menerangkan contoh alam ghaib dan dalil mengenainya.
3. Membezakan alam musyahadah dan alam ghaib.
4. Beriman kepada alam ghaib.
 
Topic 1 11_Alam Ghaib

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menerangkan hikmah beriman dengan alam ghaib.
2. Menerangkan hikmat Allah SWT merahsiakan alam ghaib.
3. Menjelaskan hubungan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
4. Menjelaskan akibat tidak mempercayai alam ghaib .
5. Mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya.
 
Topic 1 12_Tanggung Jawab Memelihara dan Memulihara Alam

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian dan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam.
2. Menerangkan sumbangan dan faedah memelihara alam.
3. Mengenal pasti punca kerosakan alam dan cara mengatasinya .
4. Menjaga kebersihan alam sekitar.
 
Topic 1 13_Kedudukan Wahyu dan Akal: Islam Berteraskan Wahyu

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian, ciri-ciri dan cara penurunan wahyu.
2. Menghuraikan keistimewaan dan bukti kebenaran wahyu al-Quran.
3. Beriman dengan al-Quran.
 
Topic 1 14_Kedudukan Wahyu dan Akal: Peranan Wahyu

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menjelaskan peranan wahyu dan kesan beramal dengannya.
 2. Membezakan kehidupan manusia yang beramal dan tidak beramal dengan wahyu.
 3. Mensyukuri nikmat wahyu.
   
 
Topic 1 15_Kedudukan Wahyu dan Akal: Wahyu Sebagai Sumber Ilmu Yang Azali

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian azali, ilmu fardu ain, dan ilmu fardu kifayah.
2. Menyenaraikan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah.
3. Menjelaskan wahyu dan hadis sebagai sumber ilmu.
4. Sentiasa menuntut ilmu.
 
Topic 1 16_Kedudukan Wahyu dan Akal: Peranan dan Kedudukan Akal

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian, ciri-ciri akal dan kemampuannya.
2. Menjelaskan peranan akal.
3. Menjelaskan perkara yang boleh merosakkannya.
4. Membezakan antara akal dan wahyu dan mensyukuri nikmat akal.
 
Topic 1 17_Kedudukan Wahyu dan Akal: Islam Agama Syumul

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian al-din dan bukti Islam sebagai al-din.
2. Menerangkan ciri-ciri keunggulan Islam.
3. Membezakan agama Islam dan agama budaya
4. Mengamalkan cara hidup Islam.
 
Topic 1 18_Kedudukan Wahyu dan Akal: Islam Agama Yang Benar

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan ciri-ciri keunggulan dan bukti kebenaran Islam.
2. Menerangkan keistimewaan Islam.
3. Menjelaskan unsur pencemaran kesucian Islam dan implikasi meraguinya.
4. Mensyukuri nikmat Islam.
 
Topic 1 19_Bimbingan Al Quran

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian al-Quran dan kesempurnaannya.
 2. Menerangkan sebab penurunan al-Quran walaupun manusia telah dikurniakan akal.
 3. Bimbingan al-Quran terhadap akal.
 4. Menyenaraikan beberapa pemikiran yang menyalahi syarak
 5. Berfikir menurut kehendak wahyu.
 
Topic 1 20_Bimbingan Hadis

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian dan contoh hadis.
 2. Menerangkan kepentingan dan peranan hadis sebagai penjelas kepada Al-Quran.
 3. Menyenaraikan beberapa pemikiran yang menepati syariat.
 4. Mengamalkan sunah Rasulullah SAW.
 
Topic 1 21_Bimbingan Hadis: Anti Hadis

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyenaraikan ciri-ciri Hadis Sahih dan Hadis Daif.
2. Menjelaskan kesan fahaman anti hadis
3. Beramal dengan hadis.
 
Topic 1 22_Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran: Pengaruh Asing Yang Bertentangan Dengan Islam

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan maksud dan ciri-ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam.
 2. Menjelaskan bentuk-bentuk pengaruh luar dan cara penyebarannya.
 3. Membezakan budaya Islam dengan budaya bukan Islam.
 4. Bersungguh-sungguh menentang pengaruh luar yang negatif.

 
Topic 1 23_Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran: Bentuk Ancaman

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menjelaskan bentuk ancaman terhadap umat Islam dan cara menanganinya.
 2. Menganalisa kesan-kesan buruk hasil kemasukan pengaruh yang merosakkan pemikiran muslim dari pelbagai sudut .
 3. Memantapkan jati diri muslim.
 
Topic 1 24_Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran: Ajaran Sesat

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan takrif ajaran sesat dan ciri-cirinya.
2. Menghuraikan akibat mengikut ajaran sesat.
3. Membezakan ciri-ciri ajaran wahyu dan ajaran sesat.
4. Menjauhi pengaruh ajaran sesat.
 
Topic 1 25_Rabbaniyah (Ketuhanan)

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian Rabbaniyyah dan prinsip-prinsip Rabbaniyyah.
2. Menyatakan ciri-ciri agama terdahulu.
3. Menghuraikan dan menyenaraikan cara untuk memiliki sifat Rabbaniyyah.
4. Menuntut ilmu dengan tekun dan tabah serta bertawakkal kepada Allah SWT.
 
Topic 1 26_Syumuliah (Lengkap)

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian dan prinsip Syumuliyyah.
 2. Menghuraikan konsep Syumuliyyah dalam pelbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi dan sosial.
 3. Menjelaskan bukti ajaran Islam bersifat syumul (dalil naqli) .
 4. Meyakini Islam agama yang lengkap.
 
Topic 1 27_Waqi'iyah (Benar dan Nyata)

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian Waqi’yyah dan prinsip Waqi’yyah.
2. Menyatakan dalil aqli Waqi’yyah beserta contoh.
3. Menghuraikan maksud dalil naqli dari surah al-Baqarah ayat 286.
4. Memberi dan menerima pandangan dan kritikan.
 
Topic 1 28_Alamiyyah (Sarwajagat)

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian dan prinsip Alamiyyah.
 2. Menyenaraikan contoh-contoh sarwajagat dalam kehidupan.
 3. Menyatakan bukti ajaran Islam bersifat Alamiyyah.
 4. Menjelaskan bahawa sifat Alamiyyah dalam Islam menjamin hak-hak asasi manusia.
 5. Menghormati sesama manusia tanpa mengira bangsa, warna, kulit, pangkat dan keturunan.
 
Topic 1 29_Murunah (Luwes)

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian dan prinsip murunah.
2. Menyatakan kelebihan sifat murunah.
3. Menerangkan konsep thabat.
4. Menjelaskan perkaitan konsep thabat dan konsep murunah.
5. Istiqamah dan terus berusaha dalam kehidupan.
 
Topic 1 30_Sistem Pemerintahan Islam: Pentadbiran Negara

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menyatakan pengertian dan prinsip Negara Islam.
2. Menerangkan ciri-ciri dan elemen pembentukan Negara Islam.
3. Menghuraikan matlamat Negara Islam.
4. Berpegang teguh kepada ajaran al-Quran dan al-Sunah.
 
Topic 1 31_Sistem Pemerintahan Islam: Piagam Madinah

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:

 1. Menerangkan isi kandungan Piagam Madinah dan kesannya terhadap masyarakat majmuk.
 2. Menjelaskan sistem keputusan secara syura dan perbezaannya dengan sistem Parlimen.
 3. Sentiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
 
Topic 1 32_Sistem Pemerintahan Islam: Kepentingan Pemimpin dan Rakyat

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan ciri-ciri dan syarat- syarat menjadi khalifah.
 2. Menerangkan tugas dan tanggungjawab khalifah.
 3. Menjelaskan hak-hak rakyat dan taat kepada pemimpin selagi tidak bertentangan dengan syarak.
 
Topic 1 33_Sistem Pemerintahan Islam: Kesan Tidak Menunaikan Tanggungjawab

Di akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menerangkan kelebihan taat kepada Allah SWT, Rasul dan pemimpin.
 2. Menjelaskan akibat tidak menunaikan tanggungjawab terhadap pemimpin dan negara.
 3. Menjadi warganegara yang bertanggungjawab.
 
Topic 1 34_Sistem Kehakiman Islam

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
 1. Menyatakan pengertian kehakiman Islam dan matlamatnya.
 2. Menerangkan prinsip-prinsip dan sumber-sumber kehakiman Islam.
 3. Menjelaskan kelayakan dan tanggungjawab hakim
 4. Menghormati sistem kehakiman Islam.
 
Topic 1 35_Sistem Kehakiman Islam: Kepentingan Institut Kehakiman

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menerangkan kepentingan institusi kehakiman.
2. Menyenaraikan etika kehakiman Islam.
3. Bersikap adil dan saksama dalam setiap tindakan.
 
Topic 1 36_Sistem Sosial Menurut Islam

Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid dapat:
1. Menerangkan kepentingan institusi kehakiman.
2. Menyenaraikan etika kehakiman Islam.
3. Bersikap adil dan saksama dalam setiap tindakan.
 
Topic 1 37_Sistem Sosial Menurut Islam: Hubungan Manusia Dengan Allah, Makhluk dan Alam

Pada akhir penggunaan kursus perisian ini, murid dapat:
 1. Menyatakan tanggungjawab manusia terhadap Allah SWT, keluarga, masyarakat dan makhluk lain.
 2. Menerangkan kesan pengabaian tanggungjawab kepada Allah SWT, manusia dan semua makhluk.
 3. Merumuskan hubungan di antara Allah SWT, manusia dan alam dan menyayangi sesama makhluk Allah SWT.
 4. Memupuk sikap toleransi.
 
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Educational Courseware

    • Secondary School

     • 14 - Tasawwur Islam

     • moodleView all courses

Skip Settings

Settings


Disclaimer

Web application user is responsible for the accuracy and validity of the information provided and conceal the user's identity. The Government of Malaysia and Ministry of Education Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the negligence of the user.

Best viewed with Firefox 3.x and Internet Explorer 8.x above with screen resolution 1024 x 768.