SCORM packages

Topic Name Summary Report
Topic 1 01 - Pengertian Ekonomi
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:

 1. Menyenaraikan kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contoh- contoh barang dan perkhidmatan
 2. Menyebut contoh-contoh sumber terhad yand dihadapi oleh individu
 3. Menamatkan contoh-contoh sumber semulajadi (tanah) , sumber manusia
  (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan
 4. Menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli
  ekonomi tertentu
 5. Menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat


 
Topic 1 02 - Masalah Ekonomi
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menyatakan apa yang hendak akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad
 2. Memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan
 3. Menerangkan tiga unit ekonomi
 4. Menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad
 5. Menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara kesluruhan
 
Topic 1 03 - Jenis Barang Dalam Ekonomi
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Mengenal pasti barang perbercuma, barang awam dan barang ekonomi dari satu senarai yang diberi
 2. Menghuraikan ciri-ciri barang percuma, barang awam dan barang ekonomi
 3. Membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi
 
Topic 1 04 - Masalah Asas Ekonomi
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menyatakan masalah asas ekonomi
 2. Menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan
 
Topic 1 05 - Sistem Ekonomi Kapitalis
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan ciri-ciri sistem ekonomi
 2. Memberi contoh negara sistem ekonomi kapitalis
 3. Menerangkan bagaimana sistem kapitalis menyelesaikan masalah asas ekonomi
 
Topic 1 06 - Sistem Ekonomi Perancangan Pusat
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan ciri-ciri sistem ekonomi perancangan pusat
 2. Menerangkan bagaimana sistem ekonomi perancangan pusat menyelesaikan masalahm ekonomi asas ekonomi
 3. Membezakan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat
 
Topic 1 07 - Sistem Ekonomi Campuran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan ciri-ciri sistem ekonomi perancangan pusat
 2. Menerangkan bagaimana sistem ekonomi perancangan pusat menyelesaikan masalah asas ekonomi
 3. Membezakan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat
 
Topic 1 08 - Sistem Ekonomi Islam
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Mengenal pasti sistem ekonomi islam
 2. Menerangkan ciri-ciri sistem ekonomi islam
 3. Memberi contoh negara untuk sistem ekonomi islam
 4. Menerangkan bagaimana sistem ekonomi islam menyelesaikan masalah asas ekonomi
 
Topic 1 09 - Pemilihan Pekerjaan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia
 2. Memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi
 3. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan
 4. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan
 5. Membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi
 
Topic 1 10 - Pendapatan Individu
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Mentakrif pendapatan individu
 2. Mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu
 3. Menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung. dividen dan bayaran pindahan
 4. Mengira upah benar
 5. Membezakan antara upah wang dengan upah benar
 
Topic 1 11 - Sumber Pendapatan Individu
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan punca-punca lain, iaitu pulangan daripada abungan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen
 
Topic 1 12 - Pendapatan Boleh Guna
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan maksud pendapatan potongan wajib daripaa boleh guna
 2. Mengenal pasti pelbagai pendapatan individu
 3. Menghuraikan pelbagai potongan wajib iaitu caruman KWSP. zakat, cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO
 4. Menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat
 
Topic 1 13 - Cukai Pendapatan Perseorangan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat :
 1. Menghuraikan maksud cukai pendapatan perseorangan sebagai potongan wajib
 2. Menerangkan sebab-sebab potongan wajib dibuat
 3. Mengira pendapatan boleh cukai dan cukai pendapatan
 
Topic 1 14 - Penggunaan Pendapatan Boleh Guna
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat :
 1. Mengenal pasti keperluan dan kehendak individu
 2. Membezakn ciri-ciri keperluan asas dengan kehendak individu
 
Topic 1 15 - Belanjawan Peribadi
Pada akhir pembelajaran ini. murid dapat:
 1. Menyatakan maksud belanjawan peribadi
 2. Menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan
 3. Menerangkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi
 4. Membincangkan kepentingan belanjawan peribadi
 5. Menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi
 
Topic 1 16 - Tabungan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menghuraikan maksud dan tujuan tabungan
 2. mengenal pasti cara-cara membuat tabungan
 
Topic 1 17 - Pinjaman
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud pinjaman
 2. menyatakan tujuan meminjam
 3. menerangkan tujuan meminjam
 4. memberi sebab mengapa pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah
 5. menerangkan cara meinjam
 
Topic 1 18 - Pelaburan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan maksud pelaburan
 2. Menyatakan dan menerangkan tujuan melabur
 3. Membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan
 4. Menerangkan pelbagai cara melabur
 5. Membandingkan pelbagai cara dan faedah melabur
 
Topic 1 19 - Isi Rumah
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. Menerangkan maksud isi rumah
 2. Menerangkan peranan isi rumah
 3. Menyatakan dan menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimumkan utiliti


 
Topic 1 20 - Permintaan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud permintaan
 2. menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah dan menerangkan hukum permintaan
 3. melengkapkan jadual permintaan individu
 4. melukis keluk permintaan individu dan merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta
 
Topic 1 21 - Penentu Permintaan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
 2. menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, cita rasa, jangkaan harga masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang
 3. membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk
 
Topic 1 22 - Konsep Keanjalan Harga Permintaan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. mentakrifkan keanjalan permintaan
 2. menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan
 3. mengira keanjalan harga permintaan

 
Topic 1 23 - Jenis-jenis Keanjalan Harga Permintaan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga permintaan dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah
 2. mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga permintaan
 3. menunjukkan bagaimana pengeluar menggunkan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan hasil
 
Topic 1 24 - Firma dan Pengeluaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud firma dan pengeluaran
 2. menyatakan matlamat firma
 3. menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh
 4. menyenaraikan contoh input tetap dan input berubah
 5. menerangkan proses pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang
 6. menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual
 7. mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut atau marginal
 8. menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut atau marginal berdasarkan jadual yang diberi
 
Topic 1 25 - Kos Pengeluaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan, maksud kos pengeluaran
 2. mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek
 3. menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek
 4. mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut atau marginal
 5. menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut atau marginal berdasarkan jadual yang diberi
 
Topic 1 26 - Penawaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud penawaran
 2. menyatakan tindak balas pengeluar apabila harga berubah
 3. menerangkan hukum penawaran
 4. melengkapkan jadual penawaran individu
 5. melukis keluk penawaran individu
 6. merumus hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar berdasarkan rajah
 
Topic 1 27 - Penentu Penawaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran
 2. menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang
 3. membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk
 
Topic 1 28 - Keanjalan Harga Penawaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. mentakrifkan keanjalan harga penawaran
 2. menerangkan tiga jenis keanjalan harga penawaran
 3. mengira keanjalan harga penawaran
 4. mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran
 5. membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah

 
Topic 1 29 - Permintaan Pasaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud pasaran
 2. menerangkan maksud pasaran barangan
 3. menerangkan maksud permintaan pasaran
 4. melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran
 
Topic 1 30 - Penawaran Pasaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud penawaran pasaran
 2. melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran
 
Topic 1 31 - Keseimbangan Pasaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud keseimbangan pasaran
 2. melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah
 3. menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah
 4. menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran
 
Topic 1 32 - Keseimbangan Pasaran Buruh
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. menerangkan maksud keseimbangan pasaran buruh
 2. melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan rajah
 3. menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah
 4. menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh
 
Topic 1 33 - Aliran Pusingan Pendapatan
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
 1. mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor
 2. menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
 3. melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
 4. menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma
 5. membezakan aliran fizikal dan aliran wang
 
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Educational Courseware

    • Secondary School

     • 07 - Ekonomi Asas

     • moodleView all courses

Skip Settings

Settings


Disclaimer

Web application user is responsible for the accuracy and validity of the information provided and conceal the user's identity. The Government of Malaysia and Ministry of Education Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the negligence of the user.

Best viewed with Firefox 3.x and Internet Explorer 8.x above with screen resolution 1024 x 768.