SCORM packages

Topic Name Summary Report
Topic 1 01 - Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman dan Dalilnya

v  Mengetahui bahawa iman boleh terbatal

v  Menyatakan perkara-perkara yang membatalkan iman :

 • syirik

 • kufur

 • murtad

 • khurafat

 • sihir

 • nifak

v  Menyatakan cara-cara mengelakkan terbatalnya iman

v  Menyatakan perkara-perkara yang membatalkan iman, telah dijelaskan di dalam al-Quran dan hadis

v  Mematuhi ajaran Islam dan menjauhi larangan Allah S.W.T dan amalan membatalkan iman

 

v  Menyatakan faktor-faktor yang membatalkan iman dari segi :

 • iktikad

 • perkataan

 • perbuatan

v  Menerangkan kesan terbatalnya iman kepada seseorang

v  Memelihara diri dari perbuatan membatalkan iman

 

v  Membezakan iman orang fasik, iman orang munafik dan iman yang sempurna

v  Menyatakan tanda-tanda orang yang tinggi martabat iman

v  Sentiasa menyedari azab Allah S.W.T dengan sebab terbatalnya iman

 
Topic 1 02 - Syirik

v  Menyatakan dalil dan amalan-amalan syirik

v  Menyenaraikan jenis-jenis syirik

 • Syirik jali (nyata)

 • Syirik khafi (tidak nyata)

v  Mengetahui cara-cara mengelakkan amalan syirik

 

v  Menghuraikan maksud syirik

v  Menyatakan amalan syirik yang tergolong daripada dosa yang membatalkan iman

v  Membuat perbezaan antara syirik nyata dan yang tidak nyata

v  Berusaha mengelakkan diri dari amalan syirik

 

v  Menerangkan jenis-jenis syirik yang berlaku dalam

vmasyarakat Islam

v  Menerangkan implikasi tentang bahayanya syirik

vterhadap kehidupan orang Islam di dunia dan akhirat

 
Topic 1 03 - Kufur

v  Menyatakan pengertian kufur dan dalilnya

v  Menerangkan jenis-jenis kufur:

 • Kufur Hakikat

 • Kufur Nikmat

v  Menerangkan bagaimana mengelakkan diri dari terjerumus kepada kufur

v  Sentiasa mendalami ilmu akidah supaya iman terpelihara

v  Menyenaraikan amalan-amalan yang membawa kepada kufur

v  Menerangkan sebab-sebab perbuatan tersebut membawa kepada kufur

v  Sentiasa mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri sendiri

v  Menghuraikan akibat khurafat terhadap diri, keluarga dan masyarakat

v  Menghuraikan faktor-faktor dalaman dan luaran yang mendorong

vke arah kekufuran

v  Menghuraikan kufur hakikat dan kufur nikmat

v  Menyatakan akibat kekufuran terhadap individu dan masyarakat Islam

 
Topic 1 04 - Murtad

v  Menyatakan maksud murtad dan dalilnya

v  Menyatakan hukuman terhadap orang yang murtad

v  Menyatakan langkah-langkah mengelakkan diri dari murtad

v  Sentiasa melakukan zikir-zikir yang boleh menghindari diri daripada murtad

v  Menerangkan hikmah-hikmah disyariatkan hukuman berat ke atas orang murtad

v  Menerangkan faktor-faktor dalaman dan luaran yang

vmembawa kepada murtad

v  Sentiasa berusaha berkawan dengan rakan-rakan yang

vberakhlak mulia

v  Menyatakan kepentingan menjaga diri dari terjebak dengan amalan murtad

v  Menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya murtad terhadap seseorang

v  Sentiasa jujur terhadap perbuatan yang dilakukan kerana Allah S.W.T.

 

 
Topic 1 05 - Khurafat

v  Menyatakan pengertian khurafat dan bentuk-bentuk amalan khurafat dalam masyarakat

v  Menerangkan cara-cara menghindari diri daripada kepercayaan dan amalan khurafat

v  Sentiasa mengelak diri dari kepercayaan dan amalan khurafat

v  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya amalan khurafat dalam masyarakat

v  Menerangkan akibat amalan-amalan khurafat terhadap individu, masyarakat dan negara

v  Menjelaskan cara-cara mengatasi amalan khurafat dalam masyarakat

 
Topic 1 06 - Sihir

v  Menyatakan pengertian khurafat dan bentuk-bentuk amalan khurafat dalam masyarakat

v  Menerangkan cara-cara menghindari diri daripada kepercayaan dan amalan khurafat

v  Sentiasa mengelak diri dari kepercayaan dan amalan khurafat

v  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya amalan khurafat dalam masyarakat

v  Menerangkan akibat amalan-amalan khurafat terhadap individu, masyarakat dan negara

v  Menjelaskan cara-cara mengatasi amalan khurafat dalam masyarakat

v  Menghuraikan hikmah pengharaman sihir

v  Menerangkan kepentingan menjauhkan diri

vdaripada sihir

v  Yakin dan sabar dengan takdir Allah S.W.t

v  Menerangkan akibat kepercayaan kepada amalan sihir terhadap individu, masyarakat dan negara

v  Menerangkan cara mengelakkan diri daripada terkena sihir

v  Menjaga ukhuwah dalam masyarakat

v 

 

 
Topic 1 07 - Nifak

v  Menyatakan maksud nifak dan dalil nifak

v  Menyenaraikan ciri-ciri nifak

v  Menerangkan cara mengelak diri daripada sifat, sikap dan amalan nifak

v  Menghindarkan diri daripada ciri-ciri nifak

v  Menghuraikan ciri-ciri munafik

v  Menyatakan kesan buruk perbuatan nifak terhadap diri

v  Mengamal dan menghayati nilai-nilai berikut:

·   Bercakap benar

·   Bersifat jujur dan amanah

·   Menunaikan janji

·   Toleransi dan berfikiran terbuka

·   Bertimbang rasa dan bertanggungjawab

v  Menghuraikan implikasi bersifat nifak terhadap individu

v  Langkah-langkah mengawal diri daripada bersifat nifak

v  Mendorong rakan-rakan menghayati dan mengamalkan

vnilai berikut:

·   bercakap benar

·   jujur dan amanah

·   menunaikan janji

·   bertanggungjawab

 

 

 
Topic 1 08 - Dosa-dosa Besar Yang Merosakkan Iman dan Kesannya

v  Mengetahui pengertian dosa besar dan dalilnya

v  Menyatakan setiap dosa besar ada balasan azab

vdaripada Allah S.W.T

v  Meyakini setiap tegahan dan larangan Allah S.W.T

vmempunyai hikmahnya

v  Menyatakan contoh-contoh dosa-dosa besar yang

vmerosakkan iman

v  Menghuraikan implikasi dosa-dosa besar

v  Sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah S.W.T

v  Menerangkan perbezaan antara dosa besar dan dosa kecil

v  Menghuraikan cara untuk membersihkan diri daripada dosa besar

v  Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan dosa besar

v  Menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk

vmenjauhkan diri daripada melakukan dosa besar

Sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan

 
Topic 1 09 - Menghina dan Menderhakai Ibu Bapa

v  Menyatakan mengenai larangan menghina dan menderhakai ibu bapa

v  Menjelaskan perbuatan yang tergolong dalam menghina dan menderhakai ibu bapa

v  Menerangkan ciri-ciri dan sifat seorang anak yang bertanggungjawab dan sayang terhadap ibu bapanya

v  Menghuraikan akibat perbuatan tersebut:

·    Individu

·    Masyarakat

v  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya perbuatan menderhakai ibu bapa

v  Menjelaskan cara-cara berbakti kepada ibu bapa

v  Menghuraikan ciri-ciri orang yang taat dengan orang yang derhaka kepada ibu bapa

v  Menghafaz doa untuk kesejahteraan ibu bapa

 
Topic 1 10 - Menipu dan Berbohong

v  Menyatakan mengenai larangan menipu dan berbohong

v  Menjelaskan perbuatan yang tergolong di dalam maksud menipu dan berbohong

v  Menerangkan ciri-ciri dan sifat seorang yang bertanggungjawab

v  Menghuraikan akibat perbuatan menipu :

·   kepada individu

·   kepada masyarakat

v  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya perbuatan menipu dan berbohong

v  Menjelaskan kesan-kesan orang yang bercakap bohong dengan orang yang bercakap benar

 
Topic 1 11 - Mencuri

v  Menyatakan maksud mencuri menurut hukum syarak

v  Menyatakan larangan-larangan perbuatan tersebut adalah dari Allah

v  Menyatakan bahaya yang timbul dari perbuatan tersebut

v  Menyatakan hukuman yang telah ditetapkan di dalam al-Quran terhadap perbuatan tersebut

v  Berpegang teguh dengan ajaran Islam

v  Menerangkan sebab-sebab berlakunya perbuatan tersebut

v  Menjelaskan hukum-hukumnya yang ditetapkan di dalam al-Quran terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut

v  Menerangkan syarat-syarat untuk mensabitkan seseorang dengan hukuman yang ditetapkan

v  Sentiasa berjihad menentang hawa nafsu

v  Menghuraikan implikasi perbuatan mencuri kepada:

·    Individu

·    Masyarakat

·    Negara

v  Menghuraikan langkah-langkah mengatasi perbuatan mencuri

v  Membincangkan kepentingan penetapan hukuman terhadap pencuri

v  Meningkatkan amalan-amalan tazkiyatun nafs

 
Topic 1 12 - Menagih Dadah dan Minum Arak

v  Menyatakan  maksud

·    Arak

·    Menagih dadah

v  Menyatakan larangan perbuatan tersebut adalah dari Allah S.W.T

v  Menyatakan bahaya yang timbul daripada perbuatan tersebut

v  Menyatakan hukuman yang telah di tetapkan dalam al-Quran terhadap peminum arak

v  Berpegang teguh kepada ajaran Islam

v  Menerangkan sebab-sebab berlakunya perbuatan tersebut

v  Menjelaskan hukuman-hukuman yang ditetapkan di dalam al-Quran terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut

v  Menerangkan syarat-syarat untuk mensabitkan seseorang dengan hukuman yang ditetapkan

v  Sentiasa berjihad menentang hawa nafsu

v  Menghuraikan langkah-langkah dan strategi untuk menangani masalah ketagihan dadah

v  Menerangkan implikasi perbuatan-perbuatan tersebut terhadap individu, masyarakat dan negara

v  Meningkatkan amalan-amalan tazkiyatun nafs dan rasa benci terhadap arak, dadah dan rokok

 
Topic 1 13 - Menuduh Zina, Berzina, Liwat dan Musahaqah
 • Mengetahui pengertian zina, qazaf, liwat dan musahaqah

 • Menyatakan pengharaman perbuatan-perbuatan tersebut berasaskan surah al-Nur ayat 4

Sentiasa mengawal adab-adab dalam pergaulan seharian

v  Menjelaskan hukuman-hukuman yang ditetapkan

vberdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah

Menerangkan akibat melakukan perbuatan

tersebut terhadap individu, keluarga dan masyarakat

v  Menghuraikan faktor-faktor yang mendorong individu melakukan zina, qazaf, liwat dan musahaqah

v  Membandingkan bentuk hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan dosa zina, qazaf, liwat dan musahaqah

v  Menerangkan cara-cara membendung gejala sosial yang menyebabkan seseorang melakukan dosa tersebut

v  Menjelaskan hikmah pengharaman perbuatan-perbuatan tersebut

Sentiasa membaca al-Quran dan mengamalkan ajarannya

 
Topic 1 14 - Riba

v  Menyatakan pengertian riba

v  Menerangkan dalil-dalil pengharaman riba berdasarkan surah al-Baqarah ayat 275

v  Menyatakan hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Quran

Menerangkan cara mencari rezeki ya

v  Menerangkan hikmah disyariatkan hukuman riba

v  Menjelaskan faktor berlakunya riba

v  Menyatakan cara-cara menjauhkan sifat tamak

v  Membezakan jenis-jenis riba beserta contohnya

v  Menerangkan langkah-langkah menangani masalah tersebut daripada berleluasa dalam masyarakat

Mencontohi akhlak Rasullulah s.a.w menyayangi sesama manusia

 
Topic 1 15 - Makan Harta Anak Yatim

v  Menyatakan pengertian dan maksud makan harta anak yatim

v  Menerangkan dalil-dalil pengharaman berdasarkan surah an-Nisa’ ayat 10

v  Menyatakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam

Menerangkan cara-cara mencari rezeki yang halal

v  Menerangkan hikmah disyariatkan hukuman tertentu bagi kesedaran makan harta anak yatim

v  Menjelaskan faktor-faktor mengapa berlaku memakan harta anak yatim

Menyatakan cara menjauhi daripada sifat tamak

v  Menerangkan langkah-langkah menangani masalah makan harta anak yatim dari berleluasa dalam masyarakat

v  Mencontohi akhlak Rasulullah s.a.w iaitu menyayangi anak yatim dan sesama manusia

 
Topic 1 16 - Membunuh Diri

v  Menyatakan pengertian membunuh diri

v  Menjelaskan hukum membunuh diri

v  Menerangkan dalil pengharaman membunuh diri

v  Menerangkan hikmah disyariatkan hukuman tertentu bagi kesalahan membunuh diri

v  Menjelaskan faktor-faktor mengapa berlakunya membunuh diri

v  Menyatakan cara-cara menjauhi diri daripada sifat berputus asa

v  Menerangkan langkah-langkah menangani masalah membunuh diri daripada berleluasa dalam masyarakat

 
Topic 1 17 - Lari Dari Medan Perang

v  Menyatakan maksud lari dari medan perang

v  Menyatakan larangan lari dari medan perang adalah perintah Allah S.W.T

v  Menerangkan akibat lari dari medan perang

v  Berpegang teguh dengan ajaran Islam

v  Menyenaraikan sebab berlakunya perbuatan tersebut

v  Menjelaskan cara untuk mengelakkan daripada sifat buruk tersebut

v  Menyebut contoh sifat keberanian dan sifat berhati budi para sahabat

v  Menghuraikan langkah-langkah dan strategi utnuk mengatasi masalah tersebut

v  Menerangkan implikasi terhadap sifat tersebut

v  Sentiasa menjauhkan diri daripada sifat buruk

 
Topic 1 18 - Mengumpat dan Menfitnah

v  Menyatakan pengertian mengumpat dan memfitnah

v  Menyatakan larangan mengumpat dan memfitnah adalah perintah Allah S.W.T

v  Menerangkan akibat daripada perbuatan perkara tersebut

v  Berpegang teguh dengan ajaran Islam

v  Menyenaraikan sebab berlakunya perbuatan tersebut

v  Menjelaskan cara untuk mengelakkan daripada sifat buruk tersebut

v  Menerangkan implikasi terhadap sifat tersebut

v  Sentiasa menjauhi diri daripada sifat buruk

Menghuraikan langkah-langkah dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut

 
Topic 1 19 - Taubat, Konsep, Dalil, Cara-cara dan Hikmah

v  Mengetahui pengertian dan konsep taubat

v  Menyatakan cara-cara untuk bertaubat

v  Menerangkan hikmah taubat

v  Sentiasa insaf dengan kesalahan yang dilakukan

v  Menghuraikan taubat merupakan tuntutan syarak

v  Menghuraikan cara-cara taubat nasuha

v  Menerangkan sebab-sebab Allah S.W.T menerima taubat

v  Sentiasa jujur dengan Allah S.W.T

v   Membezakan kebaikan orang yang bertaubat dengan orang yang tidak bertaubat

v   Menjelaskan implikasi bertaubat dan meninggalkan kesalahan yang dilakukan

v  Sentiasa menyedari dan menginsafi manusia wajib bertaubat

 
Topic 1 20 - Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa Al Rashidin

v  Menyatakan pengertian Khulafa' al-Rasyidin

v   Menyatakan ciri kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin antaranya; bijaksana, berilmu, amanah,

vadil, berani, tawaduk, ikhlas dan tegas

v   Menyatakan ciri-ciri kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin dari sudut pentadbiran, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan kesihatan, kebajikan dan keadilan dalam kehakiman

v   Menyatakan perbezaan ciri-ciri kepimpinan khalifah-khalifah Abu Bakar r.a, Umar r.a, Uthman r.a dan Ali r.a

v   Menerangkan kesan-kesan positif daripada kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin

v   Menerangkan akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin

·         Kesan-kesan negatif

·         Pembunuhan Khulafa' al-Rasyidin yang tertentu

v   Mencontohi dan mengikuti ciri-ciri peribadi dan kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin

Mengambil iktibar daripada peristiwa perlantikan dan pembunuhan Khulafa' al-Rasyidin

v   Penjelasan ciri-ciri kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin

Membezakan sistem atau amalan pemerintahan keempat-empat Khulafa' al-Rasyidin dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial

v  Merumuskan keberkesanan pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafa' al-Rasyidin dalam pelbagai bidang

Menjelaskan keberanian dan kesungguhan Khulafa' al-Rasyidin dalam menegakkan Islam dan berusaha mengikut jejak langkah mereka

 
Topic 1 21 - Sistem Pentadbiran Khulafa Al Rashidin

v  Menyatakan pengertian pentadbiran

v  Menyatakan struktur pentadbiran dan fokus sistem pentadbiran Khulafa' al-Rasyidin

v  Menyatakan cara perlantikan khalifah pada zaman (Khulafa' al-Rasyidin) dan sistem membuat keputusan

v  Menerangkan cara perlantikan pegawai Menjelaskan kebaikan cara perlantikan khalifah

vdan pegawai dalam sistem pentadbiran

Menjelaskan keistimewaan sistem pentadbiran

v  Menghuraikan iktibar yang boleh didapati daripada

vmemakmurkan rakyat dan negara

v  Menghuraikan penentangan sebilangan rakyat terhadap tindakan dasar pentadbiran dan amalan pentadbiran khalifah yang membawa kepada pembunuhan

Bermesyuarat dalam urusan penting

 
Topic 1 22 - Penyebaran Islam di Zaman Khulafa Al Rashidin

v  Menyatakan perkembangan dan penyebaran agama Islam pada zaman Khulafa' al-Rasyidin

v  Menjelaskan cara penyebaran Islam pada zaman Khulafa' al-Rasyidin

v  Menyebut kawasan-kawasan yang dapat ditakluki oleh tentera Islam pada zaman Khulafa' al-Rasyidin terhadap wilayah taklukannya

v  Menyatakan perubahan yang dilakukan oleh Khulafa' al-Rasyidin terhadap wilayah taklukannya

v  Menjelaskan kepentingan memartabatkan agama Islam

Mencontohi amalan Khulafa' al-Rasyidin dalam penyebaran dakwah

v  Menjelaskan kesan perubahan-perubahan yang dilakukan

voleh Khulafa' al-Rasyidin terhadap wilayahnya

Menyatakan usaha dan tanggungjawab Khulafa' al-Rasyidin terhadap wilayah taklukannya

v  Merumuskan kegemilangan pentadbiran khulafa' al-Rasyidin dan perluasan penyebaran Islam di zaman mereka

Menjelaskan cara berdakwah dengan berhemah

 
Topic 1 23 - Perkembangan Islam di Zaman Umaiyah-Ketenteraan

v  Menerangkan peristiwa yang membawa kepada penubuhan kerajaan Bani Umaiyah

v  Menyatakan perkembangan ketenteraan di Zaman Umaiyah

·         Unit Peralatan

·         Unit Kewangan

·         Unit Ketenteraan

·         Unit Berkuda

·         Unit Darat

·         Unit Laut

Sanggup berjuang demi mempertahankan diri, agama dan negara

v  Menjelaskan peranan setiap unit dalam organisasi ketenteraan Zaman Bani Umaiyah

v  Menjelaskan kekuatan Armada Laut Zaman Umaiyah

Menghargai jasa tokoh-tokoh silam

v  Menjelaskan kepentingan unit kewangan dan peralatan dalam sebuah organisasi ketenteraan

v  Membandingkan organisasi ketenteraan Zaman Umaiyah dan Khulafa’ al-Rasyidin

Berdisiplin atau patuh pada undang-undang dan peraturan yang tidak bercanggah dengan syarak

 
Topic 1 24 - Perkembangan Islam di Zaman Umaiyah-Pendidikan

v  Menyatakan perkembangan pendidikan zaman Kerajaan Umaiyah

v  Menyatakan bidang-bidang ilmu zaman Kerajaan Umaiyah dari aspek

·         Penulisan

·         Penterjemahan

v  Berusaha memajukan diri dengan menambahkan ilmu pengetahuanMenjelaskan peranan institusi pendidikan di Zaman Umaiyah:

·         Kuttab

·         Istana-istana Khalifah

·         Masjid dan sekolah serta perpustakaan

vMenjelaskan kegiatan al-Tadwin di Zaman Umaiyah

Sentiasa beristiqamah dalam menuntut ilmu

v  Menghuraikan kesan perkembangan pendidikan zaman Umaiyah kepada tamadun Eropah

v  Menghuraikan kesan al-Tadwin kepada perkembangan pendidikan masa kini

Menghargai dan memuliakan ulama

 
Topic 1 25 - Perkembangan Islam di Zaman Umaiyah-Ekonomi

v  Menyatakan sektor-sektor ekonomi zaman Umaiyah

·                    Perdagangan dan pertanian

·                    Perindustrian

v  Menyatakan sumber kewangan negara zaman Umaiyah

v  Menyatakan bentuk-bentuk sistem muamalat dalam Islam

Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas

v  Menjelaskan aktiviti sektor utama Zaman Umaiyah:

·         Perdagangan dan hubungan luar negara

·         Pelabuhan dan perhubungan darat (jalanraya)

·         Kemudahan import dan eksport

·         Pertanian, sistem pengairan dan penyelidikan pertaniaan

·         Membuka tanah-tanah baru

·         Industri dan pembuatan

·         Kemahiran kraftangan

·         Perusahaan hasil kaca dan kertas

·         Industri pembuatan kapal

v  Menjelaskan peranan baitulmal sebagai pengurus dana negara

Berazam dan berusaha untuk memajukan diri, masyarakat, agama dan negara

v  Menghuraikan perlaksanaan sistem cukai Kharaj Zaman Umaiyah

v  Menghuraikan cara-cara memberi idea baru dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi negara

v  Membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem Kapitalis, Sosialis dan Komunis

Meyakini sistem ekonomi Islam adalah yang terbaik

 
Topic 1 26 - Kegemilangan Tamadun Islam

v  Menyatakan takrif tamadun Islam

v  Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam

vZaman Umaiyah

Mengambil iktibar dari kegemilangan tamadun Islam untuk membentuk insan kamil

v  Menjelaskan peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam zaman Umaiyah

v  Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam pada zaman

vUmar Abdul Aziz r.a

Taat dan patuh kepada pemimpin yang adil

v  Menghuraikan kesan-kesan positif kepada kegemilangan tamadun Islam zaman Umaiyah

v  Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kegemilangan tamadun Islam

Sentiasa mempunyai keinginan dan berusaha ke arah kemajuan

 
Topic 1 27 - Faktor-faktor Kemerosotan

v  Menyatakan faktor-faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah

Berpegang teguh kepada ajaran Islam

v  Merumuskan bahawa kestabilan sesebuah negara bergantung kepada kerjasama antara ilmuan dan umarak

Taat dan patuh kepada pemimpin selagi tidak bercanggah dengan Islam

 
Topic 1 28 - Tokoh Imam: Imam Abu Hanifah

v  Menyatakan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi

v  Menyatakan sumbangan dan perkembangan Mazhab Hanafi

v  Menerangkan pengalaman beliau dalam mempertahankan

vagama dan kedaulatan negara

v  Menghuraikan usaha-usaha beliau dalam mengukuhkan ilmu fiqh dan perkembangannya

Mengambil iktibar dari sifat istiqamah beliau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

v  Menyatakan keistimewaan kitab-kitab karangan beliau

Menjelaskan sebab-sebab yang mendorong beliau memberi

penumpuan kepada bidang fikah

Menjelaskan sumbangan dan peninggalan Imam Abu Hanifah r.a

terhadap perkembangan ilmu fikah

 
Topic 1 29 - Tokoh Imam: Imam Malik

v  Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat-sifat peribadi Imam Malik r.a

v  Menyatakan kesan peninggalan khazanah ilmunya

Mengambil iktibar bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu terutamanya ilmu hadis

v  Menjelaskan sebab yang mendorong beliau menyumbangkan hasil pemikiran dan tamadun ilmu pengetahuan

v  Menyatakan keistimewaan kitab al-Muwatta' sebagai rujukan dalam ilmu fikah dan hadis

v  Merumuskan sumbangan Imam Malik r.a dalam bidang hadis dan fikah

v  Menjadikan kitab al-Muwatta' sebagai rujukan

v  Menghormati hadis Rasulullah s.a.w. dan mengamalkan tuntutannya

 
Topic 1 30 - Tokoh Imam: Imam Al Syafie

v  Menerangkan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan beliau

v  Menyebut sumbangan dan khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh beliau

v  Mengambil iktibar daripada kelebihan-kelebihan Imam al-Syafie r.a

v  Menyatakan keistimewaan kitab al-Umm dalam

vilmu fikah dan Usul Fiqh

v  Menerangkan faktor-faktor yang mendorong beliau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

v  Menjelaskan kesan sumbangan peninggalan

vImam al-Syafie r.a kepada umat Islam

 
Topic 1 31 - Tokoh Imam: Imam Ahmad bin Hanbal

v  Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal r.a

v  Menyatakan pencapaian ilmu dan penulisan beliau

v  Menyatakan sumbangan dan hasil pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal r.a

v  Mencontohi dan mengambil iktibar daripada usaha Imam Ahmad bin Hanbal r.a dalam mempelajari dan menghafal hadis

v  Menjelaskan sebab-sebab dan keadaan yang mendorong usaha Imam Ahmad Bin Hanbal r.a

v  Menerangkan keistimewaan kitab-kitab karya Imam Ahmad Bin Hanbal r.a

v  Yakin bahawa kesungguhan beliau membawa kejayaan

v  Menghuraikan ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad Bin Hanbal r.a

Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Imam Ahmad Hanbal r.a terhadap keperluan umat Islam

 
Topic 1 32 - Tokoh Imam: Imam Al Ghazali

v  Menerangkan riwayat hidup, sifat peribadi, pendidikan dan keistimewaan Imam al-Ghazali r.a

v  Menyatakan usaha beliau dalam bidang pendidikan dan ilmuan

v  Mencontohi dan mengambil iktibar daripada kegigihan beliau dalam menuntut ilmu

v  Menjelaskan faktor yang mendorong usaha beliau dalam bidang keilmuan

v  Menjelaskan keistimewaan hasil karya beliau

v  Bersungguh-sungguh mendalami ilmu

v  Menjelaskan pengaruh dan kesan pemikiran

vImam al-Ghazali r.a kepada masyarakat Islam hari ini

v  Menjelaskan bagaimana cara berhujah demi mempertahankan Islam

 
Topic 1 33 - Tokoh Imam: Imam Al Bukhari

v  Menyatakan riwayat hidup, sifat, peribadi dan pendidikan Imam al-Bukhari r.a

v  Menyatakan usaha beliau dalam bidang pendidikan dan keilmuan

v  Mencontohi dan mengambil ikhtibar daripada kegigihan beliau dalam menuntut ilmu

v  Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha Imam Al-Bukhari r.a dalam bidang keilmuan

v  Menjelaskan keistimewaan hasil kerja beliau

v  Mencontohi kesungguhan Imam al-Bukhari r.a mendalami pelbagai ilmu

v  Menjelaskan pengaruh dan kesan pemikiran Imam al-Bukhari r.a kepada masyarakat Islam hari ini

v  Menjelaskan sumbangan Imam al-Bukhari r.a terhadap masyarakat Islam

v  Memiliki sifat dedikasi dan gigih Imam al-Bukhari r.a

 

 

 

 

 
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Educational Courseware

    • Secondary School

     • 05 - Pendidikan Islam

     • moodleView all courses

Skip Settings

Settings


Disclaimer

Web application user is responsible for the accuracy and validity of the information provided and conceal the user's identity. The Government of Malaysia and Ministry of Education Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the negligence of the user.

Best viewed with Firefox 3.x and Internet Explorer 8.x above with screen resolution 1024 x 768.